Program Mój Prąd

Celem rządowego programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Program „Mój prąd”

Celem rządowego programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ramach programu uzyskać można dofinasowanie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji maksymalnie 5 000 zł na jedną instalację. Mój Prąd jest programem priorytetowym dedykowanym wsparciu energetyki prosumenckiej na terenie Polski. Jest to instrument mający na celu rozwój segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli tych z zakresu mocy od 2 do 10 kW.

Pierwszy nabór do programu zakończył się 20 grudnia 2019r, a drugi 18 grudnia 2020r.

Na stan z dnia 18 lutego 2020 r. liczba wniosków zatwierdzonych przez Ministra wynosi 21 256 szt., co w przeliczeniu daje kwotę w wysokości ponad jednego miliona zł przyznanych środków. Łatwo można zauważyć, że do wykorzystania pozostało niemalże 90% środków.

Z tego artykułu dowiesz się: 

  • Jakie warunki należy spełniać i do kogo jest skierowany program „Mój Prąd”?
  • W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Jakie warunki należy spełniać i do kogo skierowany jest program „Mój Prąd”?

O dofinansowanie mogą wnioskować osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną we własnej instalacji fotowoltaicznej. Wymogiem jest fakt, że wytwarzany prąd ma być pożytkowany na własne potrzeby, a nie np. w celach komercyjnych.  Zatem beneficjentami programu najczęściej są osoby, które posiadają już lub właśnie decydują się na zakup  paneli fotowoltaicznych i całego systemu fotowoltaicznego dla swojego domu. Programem objęte są mikroinstalacja o mocy od 2 do 10 kW produkujące energię elektryczną na cele mieszkaniowe.

Datą graniczną jest dzień 23 lipca 2019. Osoba, która poniosła koszty na zakup mikroinstalacji po 23 lipca może ubiegać się o 5 tys. zł z programu „Mój Prąd”. Warunkiem jest, że składa się ona wyłącznie z nowych urządzeń. Warto wskazać, że wsparcie nie obejmuje rozbudowania istniejącej już instalacji.

Aby inwestor mógł złożyć wniosek o dotację musi mieć zakończony proces montażu i podłączenia systemu do sieci. Ponadto, pomiot bezwarunkowo musi mieć zawartą umowę kompleksową z dystrybutorem energii elektrycznej, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Podsumowując, aby wnioskować o dotację na fotowoltaikę z programu Mój Prąd należy, po pierwsze mieć już zakupioną i zamontowaną instalację fotowoltaiczną. Po drugie, instalacja musi być wyposażona w licznik dwukierunkowy. Po trzecie, trzeba mieć podpisaną umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Kiedy spełnia się powyższe wymogi można złożyć wniosek o dotację. Aktualnie trwa drugi nabór i jest dostępny do 18.12.2020. Dużym udogodnieniem jest możliwość złożenia dokumentów online. Procedura składania nie jest skomplikowana, a status wniosku można sprawdzić na stronie internetowej. Do wniosku należy załączyć wymienione dokumenty:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO),
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O wyniku aplikacji inwestor jest informowany drogą mailową. Po pozytywnym rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku, na konto inwestora zostają wypłacane środki.

Dodatkowo warto wiedzieć, że dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wdrożenie programu wydaje się być silnym impulsem rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Program jest realnym wsparciem pozyskiwania zielonej energii i w przeliczeniu wpływa na redukcję emisji CO2.