Regulamin Szkolenia „Certyfikowane Szkolenia Fotowoltaiczne. Teoria i Praktyka.”

 

§ 1. Definicje

 1. Szkolenie” – szkolenie pod nazwą „Certyfikowane Szkolenia Fotowoltaiczne. Teoria i Praktyka”, prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie. 
 2. Organizatorzy” – Bruk-Bet Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy 199, 33-240 Żabno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270323, posiadająca numer REGON 180188969 oraz numer NIP: 517-020-05-80 oraz Bruk-Bet PV Sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy 199, 33-240 Żabno, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000783431, NIP: 9930672075, REGON: 383167000.
 3. Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. „Podmiot zgłaszający Uczestnika” – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników.
 5. „Regulamin” – niniejszy regulamin Szkolenia.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Szkolenia jest uzyskanie podstawowych kwalifikacji uprawniających do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz poszerzenie już istniejących umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
 2. Uczestnictwo w Szkoleniu ma charakter dobrowolny i  jest odpłatne zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach internetowych Organizatorów: www.bruk-bet.pv.pl oraz www.solar.bruk-bet.pl.  

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online, który dostępny jest na stronie Organizatorów oraz dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną ofertą. 
 2. Wpłaty za Szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora podany w ofercie, nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym terminem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 3. W razie wycofania zgłoszenia w Szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Podmiot zgłaszający Uczestnika może otrzymać zwrot opłaty, od której odliczona zostanie kwota związana z rezygnacją, równa rzeczywistej stracie poniesionej przez Organizatora.
 4. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed Szkoleniem, Podmiot zgłaszający Uczestnika zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa i wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Datą wycofania zgłoszenia jest data otrzymania oświadczenia Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika przez Organizatora. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa Uczestnika inną osobą. 
 6. Nieobecność Uczestnika na Szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na Szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, w przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, uważa się, że Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze Szkolenia.
 8. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora.
 9. Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest Szkolenie, warsztaty lub kurs pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który dokonuje zapłaty zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres poczty elektronicznej Organizatora w postaci skanu wypełnionego formularza wraz z pieczątką zawierającego umowę Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika.

 

§ 4. Odwołanie oraz zmiana miejsca Szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin Szkolenia z Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia w obrębie miejscowości, w których odbywa się Szkolenie (Tarnów, Nieciecza), nie później niż na 1 (jeden) dzień roboczy przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca Szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie Szkolenia oraz najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia. Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora: Bruk-Bet Sp. z o.o., Nieciecza 199,
  33-240 Żabno, w terminie do 30 dni od daty zakończenia Szkolenia (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w ciągu 15 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. 
 2. Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją szkolenia to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
 • realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty; ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w szkoleniu) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 1. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.: 
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia, a  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej umowy, to przez czas jej wykonywania, 
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 1. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody; prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Osoba chcąca skorzystać ze swojego prawa powinna skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, zwłaszcza firmie zewnętrznej celem przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia elektryczne, ale także: dostawcom usług informatycznych, agencjom marketingowym, hotelom zapewniającym nocleg i innym podmiotom na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych. Dane nie będą przekazane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nadto informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w szkoleniach. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu.
 4. Szczegółowa polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.bruk-bet-pv.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 7. Licencja

 1. Organizator udziela Uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich materiałów przekazanych Uczestnikowi podczas Szkolenia, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie, na polach eksploatacji określonych niżej. Licencja, o której mowa zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w którym po raz pierwszy został przekazany materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na formę jego utrwalenia.
 2. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu – wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
 • w zakresie rozpowszechniania utworu – wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),
 • dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.
 1. Licencja nie obejmuje wykorzystywania materiałów w celach komercyjnych w postaci organizowania konkurencyjnych szkoleń z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Szkolenia dostępny na stronach internetowych Organizatorów.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 3. Uczestnik lub Podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
 4. Uczestnik szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją Szkolenia.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.